Co-organizer

Phối hợp thực hiện.

In chage of Media

Phụ trách truyền thông.

Looking for sponsorship

Mời tài trợ cho hội nghị.

Golden Sponsor

Tài trợ vàng:
+ Phú Mỹ Hưng JV Co.
+ Bảo Việt

Co-sponsor

Đồng tài trợ
+ Thời báo kinh tế VN
+ Miru

Most Recent Projects
sonysanta-villa