Key Services/ Dịch vụ chính

Package Recruitment: workers for factory.
Tuyển dụng trọn gói công nhân, LĐPT
Talent hunting, key personnel recruitment.
Tuyển dụng nhân sự cao cấp theo yêu cầu.

Recruitment Procedure (2-4 weeks)

– Receive recruitment request from Employer
– Signing of recruitment agreement
– Search and selection of candidates
– 1st interview by Santa Job
– Qualified candidates send to Employer
– 2nd interview by Employer
– Employer select workers
Recruitment warranty (probation time)

Quy trình tuyển dụng (2-4 tuần)

Nhận yêu cầu tuyển dụng
Ký hợp đồng.
Tìm kiếm và lựa chọn ứng viên
Santa Job phỏng vấn vòng 1
Gửi ứng viên đạt yêu cầu tới NTD
NTD phỏng vấn vòng 2 và lựa chọn
Bảo hành tuyển dụng (thời gian thử việc)

Most Recent Projects
santa-villasanta-1900636108